Chương trình đào tạo

Hiện nay, trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương có các chương trình đào tạo gồm các mã ngành sau:

TT

Tên, mã ngành đào tạo

Trình độ đào tạo

Số, ngày văn bản cho phép mở ngành

Ghi chú

1

Sư phạm Âm nhạc

(52140221)

Đại học

QĐ số 5798/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2006

Bao gồm đào tạo cả liên thông từ Trung cấp lên Đại học, từ Cao đẳng lên Đại học.

2

Sư phạm Mỹ thuật

(52140221)

Đại học

QĐ số 5798/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2006

Bao gồm đào tạo cả liên thông từ Trung cấp lên Đại học, từ Cao đẳng lên Đại học.

3

Quản lý văn hoá

(52220342)

Đại học,

 

QĐ số 1208/QĐ-BGDĐT ngày 09/03/2007

Bao gồm đào tạo  liên thông từ Cao đẳng lên Đại học.

4

Thiết kế thời trang

(52210404)

Đại học

QĐ số 1208/QĐ-BGDĐT ngày 09/03/2007

Bao gồm đào tạo cả liên thông từ Cao đẳng lên Đại học.

5

Sư phạm Âm nhạc

Cao đẳng

1980

 Không tuyển sinh năm 2016

 

6

Sư phạm Mỹ thuật

Cao đẳng

1980

 Không tuyển sinh năm 2016

 

7

Hội hoạ

(52210103)

 

Đại học

QĐ số 2919/QĐ-BGDĐT ngày 14/4/2009

 

 

8

Thiết kế Đồ hoạ

(52210403)

Đại học

QĐ số 2919/QĐ-BGDĐT ngày 14/4/2009

 

 

9

Thanh nhạc

(52210205)

Đại học

QĐ số 2767/QĐ-BGDĐT ngày 31/7/2013

 

10

Diễn viên Kịch-Điện Ảnh
(52210234)

Đại học

QĐ số 3138/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2015

 

11

Piano
(52210208)

Đại học

QĐ số 3138/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2015

 

12

Lý luận & Phương pháp dạy học Âm nhạc

(601410)

SĐH

QĐ số 252/QĐ-BGDĐT  ngày 18/01/2012

 

13

Quản lý văn hóa

(60310642)

SĐH

  QĐ số 3456/QĐ-BGDĐTngày 30/08/2013

 

14

Lý luận & Phương pháp dạy học bộ môn Mỹ thuật
(60140111)

SĐH

QĐ số 3192/QĐ-BGDĐTngày 28/08/2015

 

 

15

Lý luận & Phương pháp dạy học Âm nhạc
(6214011)

Tiến Sĩ

QĐ số 317/QĐ-BGDĐT  ngày 30/01/2015

 

16

Công nghệ may

Đại học

QĐ số 2301/QĐ-BGDĐT  ngày 10/07/2017